Acțiuni și obiective

Deși a fost înregistrată oficial abia din 28 ianuarie 2018, UNCSV a transmis peste 700 de adrese oficiale și scrisori de poziție către autorități, organizații și organisme naționale și europene pentru a semnala și rezolva favorabil o serie de probleme legate de interesele legitime ridicate de membrii săi și la autosesizarea conducerii.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE U.N.C.S.V.

1. Operaționalizarea integrală a facilităților fiscale pentru cooperativele agricole și membrii acestora; Am transmis împreună cu COOP RO adrese către toate ANAF-urile din țară prin care am solicitat clarificări privind aplicabilitatea facilităților fiscale pentru cooperative și membri. Răspunsurile primite le-am centralizat și transmis la MFP, MADR și GUVERN pentru a le arăta că nu se aplică. Urmare a presiuni publice și media exercitate de noi a rezultat circulara ANAF nr. 700 din 26.03.2018. Am fost implicați direct în modificarea hotărârii nr. 330/2014, realizarea ordinului 203/2287/1809/2019 și modificările și completările aduse la acesta, prin care s-au stabilit criteriile potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutiri. Pentru concretizarea demersurilor menționate anterior am contractat un expert fiscal pentru a ne furniza asistență de specialitate și pașii care trebuiesc urmați de cooperative și membri acestora pentru implementarea facilităților fiscale și consiliat membri UNCSV, dar și difuzarea către celelalte cooperative și membri afiliați.

2. Suntem implicați activ în îmbunătățirea cadrului legislativ specific cooperativelor agricole în vederea stimulării și ghidării spre eficientizarea activității cooperativelor românești, pregătirea acestora pentru a adăuga valoare producției primare a fermierilor, reducând decalajul existent față de cooperativele din vest și face față competiției de pe piața unică europeană.

3. Promovarea unor măsuri de stimulare a cooperativelor agricole în PNS 2021-2027, în special finanțări și scheme de sprijin specifice; Urmare a consultării membrilor am realizat și transmis către MADR, Comisia Europeană și europarlamentarii români poziția preliminară a cooperativelor din România vis a vis Politica Agricola Comuna (PNS) 2021-2027. Am reușit includerea în poziția României vis a vis PAC finanțarea de magazine și rețele de magazine având ca beneficiari cooperativele agricole. Am completat și transmis 3 chestionare lansate în consultare publică de Comisia Europeana referitor la: SIMPLIFICARE ȘI DEBIROCRATIZAREA PAC, PRACTICILE COMERCIALE NELOIALE, STOPAREA FENOMENULUI DE ACAPARARE A TERENURILOR SI PLANUL PROTEIC EUROPEAN. Am realizat și transmis adrese personalizate către Ministrul Finanțelor, Dna. Premier, Dna. Comisar European, Coordonatorul de Secție Agricultură de la Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană și toți europarlamentarii trimiși de România prin care le solicităm să ia poziție publică și oficială pentru respingerea reducerii bugetului Politicii Agricole Comune 2021-2027 și să facă front comun atât între ei cât și cu celelalte state pentru a ne atinge obiectivul comun. Am răspuns la cele 2 chestionare lansate de MADR pe PNS 2021-2027 și realizat analiza SWOT a cooperativelor agricole din România la nivelul anului 2019.  Suntem membri în Comitetul Consultativ Tematic pentru realizarea PNS 2021-2027. Am participat activ în grupurile de lucru organizate pentru implementarea măsurilor de investiții pentru perioada de tranziție și reușit să fie stimulat într-un mod constructiv cooperativele sustenabile și durabile.

4. Am transmis și susținut în Comisiile de specialitate ale Parlamentului propuneri pentru îmbunătățirea Legii Vânzării Terenurilor, Codului Civil privind arendarea care pe termen scurt si mediu să aducă un echilibru în piața funciară, piața agricolă, crearea premizelor stopării fenomenului de părăsire a satelor românești, încurajarea activității pentru fermierii medii care să aibe o rentabilitate certă și să dezvolte ferma de familie din sectorul agroalimentar românesc și cât mai multe locuri de muncă.

5. Am solicitat autorităților și susținut prelungirea derogării pentru insectofungicidele pe baza de neonicotinoide și blocarea interzicerii unor pesticide înainte de a exista înlocuitori în condiții de eficiență similară și costuri rezonabile.

6. Realizat și transmis autorităților propunerile membrilor U.N.C.S.V. privind modificarea și completarea Ordinului nr. 619/2015 postat în consultare publică referitor la culturile secundare, culturi verzi și ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, coroborat cu prevederile cuprinse în Codul de bune practici agricole – cu referire la SMR 1 – Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

7. Implementăm împreună cu INCDA Fundulea, ICDPP, ICPA și APPR proiectul ADER cu tema: Elaborarea unor tehnologii profitabile la culturile de câmp în fermele comerciale din sudul țării aparținând membrilor APPR și U.N.C.S.V., prin optimizarea normelor de ecocondiționalitate.

8. Am făcut demersuri și obținut prelungirea mecanismului de taxare inversă la cereale.

9. Suntem implicați activ în procesul de revizuire a Programului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

10. Am inițiat demersuri pentru realizarea unui produs bancar specific și de garantare pentru cooperative agricole.

11. Am solicitat MADR introducerea în programul de informări și consultanță al DAJ-urilor și transmis documente suport pentru:

 • ce înseamnă o cooperativă agricolă și explicat principiile cooperatiste;
 • rolul cooperativei agricole;
 • regulile minimale care trebuiesc respectate pentru a avea o cooperativă de succes;
 • promovarea facilităților fiscale adresate membrilor și cooperativele prevăzute la art. 76 și obligațiile care le au și trebuie să le mențină prin respectarea art. 3 alin (2), art. 8, art. 9 b1, art. 11 alin. (2) i2, i3, art. 16 alin.(6);
 • actualizările intervenite la legea nr 566/2004 a cooperației agricole.

12. Realizat demersuri pentru introducere în COR a funcției de director executiv al cooperativei agricole și promovarea unei fișe de post minimale care să asigure buna funcționare a cooperativei.

13. Organizat curs pentru Managementul Cooperativelor Agricole.

14. Parteneriat/colaborări împreună cu organizațiile profesionale pentru remedierea problemelor întâmpinate de fermierii afiliați în cooperative.

15. Promovarea cooperativelor afiliate la U.N.C.S.V., a cooperativelor agricole în general și îmbunătățirea cadrului normativ specific cooperativelor și activității membrilor noștri.

16. AGRITEL – În baza abonamentului anual achitat de UNCSV membrii primesc sinteze săptămânale și lunare in limba română, cu evoluția și tendințele pieței și prețurilor cerealelor, oleaginoaselor, proteaginoaselor și plantelor tehnice, la nivel european și mondial.

17. Elaborarea de documente tip, contracte, proceduri pentru eficientizarea activității cooperativelor agricole și a membrilor – Echipa executivă a UNCSV în consultare si colaborare cu membrii, au realizat documente cadru (Act Constitutiv, Statut, Cerere de aderare pentru membru acționar/asociat, Fișă de post Manager/Director Executiv precum și Modele de registre speciale pentru cooperativele agricole), ele fiind disponibile gratuit la secțiunea “Cum să înființezi o cooperativă agricolă”.

18. Reprezentarea cooperativelor agricole din România în Confederația Europeană a Cooperativelor Agricole (COGECA) - Prin intermediul Alianței pentru Agricultură și Cooperare, începând cu data de 29 Septembrie 2020, UNCSV a devenit membră a organizației europene COPA – COGECA. UNCSV are acces în cele 45 de grupuri consultative COPA-COGECA, cele 13 grupe de dialog civil și Presidia COGECA, prin care se pot crea legături mai stranse între cooperativele din România și cele din celelalte state membre, schimburi de experiență și contribui mult mai eficient la dezvoltarea și consolidarea sectorului cooperatist autohton.

19. Implicarea activă în elaborarea cadrului legislativ pentru evaluarea, constatarea daunelor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile și acordarea despăgubirilor pentru culturile afectate de seceta pedologică severă și arșiță atmosferică.  Complementar am realizat împreună cu colegii din Alianța pentru Agricultură și Cooperare(ACC) și transmis către autorități o strategie privind reabilitarea și extinderea infrastructurii primare de irigații, desecări, drenaje, combaterea eroziunii solului din Romania, finanțată prin PNRR, care respectă exigențele actuale privind partea de verde, digitalizare, no harm cu importanță strategică de protejare a mediului, prin faptul că duce la modificarea favorabilă a microclimatului, în special a umidității relative a aerului, condiție a dezvoltării mai bune și mai armonioase a vegetației naturale/spontane, dar și a culturilor agricole, ele fiind elemente obligatorii pentru sustenabilitatea și durabilitatea sectorului agroalimentar al României. Totodată, am venit cu solicitarea de negociere direct cu producătorii de energie, pentru ca ANIF să obțină un preț rezonabil al apei pentru irigat. Am transmis observații și propuneri pentru modificarea caracteristicilor tehnice din caetul de sarcini ANIF, pentru înlocuirea sistemelor învechite de debitare a apei cu unele simple, fără construcții montaj, eficiente și mult mai ieftine.

20. Înființarea și implementarea în România prin intermediul AAC a Fondului/Sistemului Național Integrat de Gestionare a Riscurilor din Agricultură, care include asigurări obligatorii, complementare, fond mutual și orice alte instrumente de management al riscului disponibile pe piață, care vor conduce la o mai bună gestionare flexibilă a riscurilor, transparență și decizii bazate pe risc, făcând companiile agricole competitive, având în vedere și digitalizarea care va fi uzitată.

OBIECTIVELE U.N.C.S.V.

 • Să se implice activ în promovarea cooperativelor agricole, îmbunătățirea cadrului normativ specific cooperativelor, instruirea și perfecționarea continuă a managementului și angajaților cooperativelor;
 • Să susțină consolidarea durabilă a cooperativelor agricole serioase prin PNS 2021-2027 și accesarea de către cooperativele membre a sM1, sM 4.1 și sM 4.2;
 • Organizarea pentru toți membri UNCSV a minimum un schimb de experiență anual la cooperative de succes din U.E.;
 • Eficientizarea reprezentării cooperativelor agricole din România la COGECA, prin intermediul AAC;
 • Creșterea reprezentativității UNCSV, realizarea și implementarea strategiei de creștere a reprezentativității U.N.C.S.V. prin cooperative funcționale în zonele unde deocamdată nu are acoperire, să crească numărul cooperativelor pe fiecare zonă și numărul de membri ai cooperativelor existente;
 • Centralizarea necesarului de inputuri și negocierea directă cu producătorii pentru obținerea unor discount-uri suplimentare față de distribuitori;
 • Realizarea și implementarea în România a unui Fond Național de Gestionare Integrată a Riscurilor Catastrofice din Sectorul Agricol;
 • Să acorde sprijin total membrilor săi în legătură cu probleme de legislație și fiscalitate, facilitând schimburile de experiență și îmbunătățirea guvernanței agriculturii românești prin cooperative;
 • Să fie partener de dialog instituțional corect cu M.A.D.R., Guvern, Parlament, Președinție și celelalte instituții ale statului pe probleme specifice cooperativelor agricole și membrilor acestora;
 • Să acționeze complementar cu celelalte organizații profesionale, în parteneriat, pentru atingerea obiectivelor comune;
 • Acordarea despăgubirilor pentru culturile de primăvară afectate de seceta pedologică severă 2020.
 • Suspendarea interdicției de utilizare a insecticidelor neonicotinoidelor pentru tratamentul seminței, glifosat etc.

Pe lângă finalizarea acțiunilor începute și ducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite de cooperativele afiliate vom continua implicarea UNCSV și vom face toate diligențele necesare pentru a ne orienta mai puternic pe zona proiectelor realizate in interesul sectorului cooperatist, precum si al comunicării interne și externe al organizației.  Dorim să formăm o echipă omogenă care să reacționeze pragmatic la problemele legislative apărute în activitatea cooperativelor agricole și care afectează direct sau indirect membrii și submembrii UNCSV.

Cu respect,

ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,,

Echipa UNCSV

copa cogeca uncsv2022

StopFurtului final

FalsificareaProduselor Final

Comunicate UNCSV

Toate comunicatele