UNCSV

.

Despre Cooperativele Agricole

Ce sunt cooperativele agricole

 

Asocierea producătorilor este poate singurul mod în care aceştia îşi pot creşte productivitatea şi competitivitatea într-o lume dominată de marii producători şi de marile lanţuri comerciale.

Nici o ţară din lume nu şi-a dezvoltat o agricultură puternică numai datorită potenţialului. Avem nevoie în primul rând de consecvenţă şi de stabilitate, iar cooperativele agricole ne pot asigura acest lucru.

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, termenul de cooperativă, are semnificaţia de “organizaţie economică formată prin asocierea liber consimţită a unui grup de persoane (producători, meseriaşi, consumatori), pentru producerea, cumpărarea, desfacerea în comun a unor produse, pentru acordarea de credite sau pentru prestarea unor servicii’’.

Alianţa Cooperatistă Internaţională (ACI), ne dă o definiție mai generală, care include în structurile internaţionale, diversitatea juridică a cooperativelor, și anume: “ Cooperativa este o asociaţie autonomă de persoane reunite în mod voluntar în scopul satisfacerii nevoilor şi aspiraţiilor de natură economică, socială şi culturală, prin intermediul unei instituţii deţinute în comun şi controlată în mod democratic’’.

Cooperativele sunt întreprinderi centrate pe oameni deținute și conduse de și pentru membrii lor pentru a-și realiza visele comune. Profitul generat este reinvestit în cooperativă sau restituit membrilor.

 

green farm heavy equipment on green field

Importanța cooperativelor agricole

 

În orice sector de activitate, cooperativele reprezintă acţiunea de îmbinare şi coordonare a eforturilor fiecărui individ într-o activitate comună, vizând un rezultat bine stabilit, pe principiul “unirea face forţa”. În cazul în care, o persoană este incapabilă să-şi rezolve singură propriile probleme se poate asocia cu alți indivizi pentru a atinge obiectivul comun pe care individul nu-l putea atinge cu forțele proprii.

Paradigma de dezvoltare durabilă este o interdependență reciprocă între diferite aspecte, precum securitatea economică, echilibrul ecologic, educația, democrația, justiția socială și stabilitatea politică.

Cooperaţia agricolă, ca formă asociativă de efectuare în comun a lucrărilor, era pentru Mladenatz singura formă de organizare social-economică prin care ţăranul îmbina proprietatea individuală asupra pământului cu proprietatea colectivă asupra inventarului agricol modern, fiind singurul experiment reușit al secolului al XIX-lea.

Cooperativele oferă peste 100 de milioane de locuri de muncă în întreaga lume, cu 20% mai mult decât multinaţionalele.

Sectorul cooperatist este un actor economic şi social puternic în cadrul acestor societăţi, atât prin cotele de piaţă deţinute şi aportul activităţii lor în PIB, cât şi prin numărul de membrii şi prin bunăstarea oferită cetăţenilor prin locurile de muncă create.

two green combines in a large wheat field

Cum sa infiintezi o cooperativa agricola in Romania

DOCUMENTE UTILE

LEGEA nr. 566 din 9 decembrie 2004 cooperaţiei agricole actualizată la zi

Zece pași în înființarea unei cooperative agricole

Model Act constitutiv UNCSV 24.01.2024

Model Statut Cooperativa agricola UNCSV 24.01.2024

Model UNCSV - CERERE ADEZIUNE PJ membru cooperator ACTIONAR 24.01.2024

Model UNCSV - CERERE ADEZIUNE PF membru cooperator ACTIONAR 24.01.2024

Model UNCSV CERERE ADEZIUNE PJ membru cooperator ASOCIAT 24.01.2024

Model UNCSV - CERERE ADEZIUNE PF membru cooperator ASOCIAT 24.01.2024

Rolul esențial al cooperativelor pe lanțul de valoare agroalimentar

Şi în Romania, competiţia pentru valorificarea produselor agricole este dură în condiţiile globalizării tot mai accentuate,  iar pentru a rezista trebuie să fim la fel de buni ca cei din ţările cu o economie prosperă.  Deoarece ferma familială şi alte tipuri de forme asociative, nu pot să-şi permită să-şi acopere singură serviciile de care au nevoie în aval şi amonte, prima alternativă ar fi renunţarea la a-şi cumpăra singuri aceste servicii prea scumpe, şi să se axeze exclusiv pe producţia agricolă primară.  De aici apare necesitatea şi importanţa asocierii fermierilor în forme de cooperare care să le rezolve exclusiv problemele şi serviciile pe care ei înşişi nu pot să le rezolve. Ca strategie managerială principală, poate fi menționată și relansarea sectorului de creștere a animalelor și a agriculturii organice, care este în dinamică continuă, cu un ritm mediu ponderat de creștere anuală de 23%.

Cooperativele, sunt de așteptat să funcționeze într-un mediu competitiv și trebuie să se adapteze practicilor eficiente de gestionare și exploatare a scării economice. Astfel, funcționarea eficientă, prevede minimizarea costurilor și persistarea în coperare cu firmele noncooperative, ce oferă servicii similare.

O cooperativă agricolă cu un market de producţie, la fel ca orice altă firmă, are iniţiativa pentru a transforma eficienţa produselor sistemului de producție agricolă în produse utilizabile și servicii de distribuţie pentru a răspunde cerințelor consumatorilor.

Având în vedere poziția sa deosebită și mediul, o firmă de marketing individuală este declarat a fi din punct de vedere tehnic eficientă, în cazul în care producția sa este egală cu cel mai mare număr la ieșire, pentru orice set de intrări. Competitivitatea lor depinde de nivelul lor de eficiență în furnizarea serviciilor.

Procedura de recunoaștere a cooperativelor agricole ca grup de producători

Cooperativele agricole care comercializează în comun sau își asumă comercializarea pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevăzute la art. 3 din normele metodologice la ordinul nr. 358/2016 pot obține recunoașterea dacă depun documentația.

Condițiile de recunoaștere sunt prevăzute la art. 6 alin(1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța nr. 37/2005 cu modificările și completările ulterioare și în Anexa  nr. 2 lista criteriilor de recunoaștere pentru obţinerea statutului de grup de producători prevăzută în norme la ordinul 358/2016.

Criterii verificate la recunoaştere aferente cooperativelor:

 • doar membri producători agricoli;
 • deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
 • dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau prevede în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;
 • în actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii pentru membrii:
 • să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;

Cum să administrezi o cooperativă agricolă de succes

Model raport financiar cooperativa agricola 24.01.2024

Model Fisa de post Director Executiv Cooperativa Agricola UNCSV 24.01.2024

Model Regulament de organizare si functionare cooperativa Agricola de success 24.01.2024

Model Contract cadru cooperativa si membri de succes 24.01.2024

Model Registre speciale cooperative agricole UNCSV 24.01.2024

Model Adeverinta membru cooperator actionar/asociat 20.09.2022

Cum să accesezi facilitățile fiscale pentru cooperative agricole

Radiograma MDRAP - referitor la aplicarea facilităților fiscale prevăzute de Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin Legea nr. 164/2016

Circulara ANAF - aplicare facilități fiscale Legea cooperativelor agricole

Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004

0

Fermieri

0

Cooperative

0

Hectare + UVM

0 %

CA din sectorul agroalimentar

0 %

Salariați

Criterii verificate la recunoaştere aferente cooperativelor

 • doar membri producători agricoli;
 • deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
 • dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau prevede în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;
 • în actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii pentru membrii:
 • să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;
 • să pună la dispoziţia grupului de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;
 • să comercializeze un procent minim din producţia proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează: 50% în primul an de la recunoaştere,55% în al doilea an de la recunoaştere, 60% în al treilea an de la recunoaştere, 65% în al patrulea an de la recunoaştere,75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere;
 • regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, regulile de excludere şi retragere a membrilor;
 • reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;
 • declaraţia pe propria răspundere a membrilor că nu fac parte din alt grup de producători recunoscut pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse.

Cooperativele agricole care comercializează în comun sau își asumă comercializarea pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevăzute la art. 3 din normele metodologice la ordinul nr. 358/2016 pot obține recunoașterea dacă depun documentația.

Condițiile de recunoaștere sunt prevăzute la art. 6 alin(1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța nr. 37/2005 cu modificările și completările ulterioare și în Anexa  nr. 2 lista criteriilor de recunoaștere pentru obţinerea statutului de grup de producători prevăzută în norme la ordinul 358/2016.

Pentru obţinerea recunoaşterii ca grup de producători, solicitanţii înaintează MADR prin DAJ, următoarele documente

 • cererea prin care solicită recunoaşterea ca grup de producători- anexa 3;
 • copia hotărârii/deciziei organului de conducere/adunării generale în care se menţionează acordul acestuia/acesteia pentru efectuarea demersurilor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, în vederea obţinerii recunoaşterii;
 • copia actului constitutiv şi/sau statutului, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor de recunoastere prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;
 • în cazul producătorilor agricoli, dovada calităţii de producător a fiecărui membru, astfel: membrii persoane fizice prezintă atestatul de producător, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, vizat la zi, iar membrii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi membrii persoane juridice prezintă copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
 • în cazul producătorilor agricoli, persoana juridică prezintă documente din care să reiasă că dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să prevadă în actul constitutiv că în primul an de la recunoaştere dispune de acest personal ori contractează servicii de specialitate;
 • lista membrilor titulari, întocmită conform formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, aprobată de adunarea generală/organul de conducere, în funcţie de prevederile actelor constitutive;
 • copii ale documentelor care dovedesc calificarea personalului, după caz;
 • copii ale contractelor de prestări servicii de asistenţă tehnică specializată sau registrul propriu cu activităţi specifice de asistenţă tehnică asigurate prin intermediul personalului propriu, după caz;
 • copii ale actelor constitutive ale membrilor persoane juridice;
 • declaraţie pe propria răspundere a membrilor privind apartenenţa lor la un alt grup sau organizaţie de producători;

Scroll to Top