UNCSV

Cum devin membru UNCSV

Orice cooperativă agricolă poate deveni membru al Uniunii dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este o cooperativă agricolă, de grad 1, 2, sau 3, funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii Cooperației Agricole (Legea 566/2004 și Legea nr 1/2005 cu modificările și completările ulterioare) și care activează preponderent în sectorul vegetal;

b) nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;

c) nu a săvârșit infracțiuni economice și/sau fapte de natura celor ce se înscriu în cazierul fiscal, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;

d) aderă fără rețineri la prevederile prezentului Statut și ale Actului Constitutiv al Uniunii, precum și la orice regulamente interne, cod de conduită, ori alte documente similare adoptate de membrii Uniunii;

e) se obligă să respecte toate obligațiile statutare, inclusiv plata taxei de adeziune, precum și cotizațiile periodice.

Aderarea la Uniune și, implicit obținerea calității de membru cu drepturi depline, se va face prin completarea și înaintarea cererii de adeziune, în forma stabilită de Adunarea Generală a Membrilor Uniunii, însoțită de documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor stipulate la paragraful 7.1, lit. a) – e) de mai sus, către Președintele Consiliului de Conducere a Uniunii. Președintele va prezenta cererea de adeziune Consiliul lui de Conducere care o va analiza și, în cazul în care solicitantul îndeplinește toate cerințele, o va supune spre aprobare primei Adunări Generale a Membrilor Uniunii, ordinară sau extraordinară.

Cererile de cooptare a noilor membri vor fi aprobate de Adunarea Generală a Membrilor Uniunii prin majoritate simplă, respectiv cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți la ședință. Hotărârea Adunării Generale a Membrilor Uniunii prin care se soluționează cererea de aderare se comunică în scris solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, curier, e-mail sau fax, în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii.

Calitatea de membru al Uniunii este recunoscută de la data cu care Adunarea Generală a Membrilor Uniunii a hotărât cooptarea, dată la care noul membru obține toate drepturile și își asumă toate obligațiile care decurg din noua sa poziție, drepturi și obligații similare cu cele ale membrilor fondatori. Aderarea la Uniune nu limitează autonomia decizională și dreptul de autogestiune a noilor membrii.

Documente de completat/transmis:

  1. Copie CIF cooperativă agricolă;
  2. Ultima balanță depusă a cooperativei;
  3. Cerere de aderare completată și semnată; Cerere-de-aderare-UNCSV-2020
  4. Hotărâre C.A. (aderare UNCSV și desemnare persoană responsabilă);
  5. Situația cumulativă a membrilor și structura de culturi;
  6. Informații despre cooperativă (Ce realizări are cooperativa: investiții, daca este recunoscută ca grup de producători, ce face pentru membri, planuri si obiective etc.).

Print This Page

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top