UNCSV

Procedura de recunoaștere a cooperativelor agricole ca grup de producători

Cooperativele agricole care comercializează în comun sau își asumă comercializarea pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevăzute la art. 3 din normele metodologice la ordinul nr. 358/2016 pot obține recunoașterea dacă depun documentația.

Condițiile de recunoaștere sunt prevăzute la art. 6 alin(1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța nr. 37/2005 cu modificările și completările ulterioare și în Anexa  nr. 2 lista criteriilor de recunoaștere pentru obţinerea statutului de grup de producători prevăzută în norme la ordinul 358/2016.

Criterii verificate la recunoaştere aferente cooperativelor:

 • doar membri producători agricoli;
 • deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
 • dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau prevede în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaştere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;
 • în actul constitutiv şi/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puţin următoarele obligaţii pentru membrii:
 • să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producţie şi să raporteze datele privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;
 • să pună la dispoziţia grupului de producători informaţiile solicitate referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;
 • să comercializeze un procent minim din producţia proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează: 50% în primul an de la recunoaştere,55% în al doilea an de la recunoaştere, 60% în al treilea an de la recunoaştere, 65% în al patrulea an de la recunoaştere,75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere;
 • regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru, regulile de excludere şi retragere a membrilor;
 • reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;
 • declaraţia pe propria răspundere a membrilor că nu fac parte din alt grup de producători recunoscut pentru aceeaşi grupă/aceleaşi grupe de produse, respectiv pentru acelaşi produs/aceleaşi produse.

Începând cu anul al doilea de la recunoaştere, grupul de producători trebuie să dovedească:

prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei, precum şi faptul că cel puţin 51% din această producţie provine din producţia proprie a membrilor.

Obligaţia membrilor  este de a comercializa un procent minim din producţia proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează: 50% în primul an de la recunoaştere, 55% în al doilea an de la recunoaştere,  60% în al treilea an de la recunoaştere, 65% în al patrulea an de la recunoaştere, 75% începând cu al cincilea an de la recunoaştere.

Documentația aferentă recunoașterii ca GP este prevazută la art. 5 din normele prevăzute în ordinul nr. 358/2016 astfel:

Pentru obţinerea recunoaşterii ca grup de producători, solicitanţii înaintează MADR prin DAJ, următoarele documente:

 • cererea prin care solicită recunoaşterea ca grup de producători- anexa 3;
 • copia hotărârii/deciziei organului de conducere/adunării generale în care se menţionează acordul acestuia/acesteia pentru efectuarea demersurilor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, în vederea obţinerii recunoaşterii;
 • copia actului constitutiv şi/sau statutului, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor de recunoastere prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;
 • în cazul producătorilor agricoli, dovada calităţii de producător a fiecărui membru, astfel: membrii persoane fizice prezintă atestatul de producător, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, vizat la zi, iar membrii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi membrii persoane juridice prezintă copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
 • în cazul producătorilor agricoli, persoana juridică prezintă documente din care să reiasă că dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să prevadă în actul constitutiv că în primul an de la recunoaştere dispune de acest personal ori contractează servicii de specialitate;
 • lista membrilor titulari, întocmită conform formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, aprobată de adunarea generală/organul de conducere, în funcţie de prevederile actelor constitutive;
 • copii ale documentelor care dovedesc calificarea personalului, după caz;
 • copii ale contractelor de prestări servicii de asistenţă tehnică specializată sau registrul propriu cu activităţi specifice de asistenţă tehnică asigurate prin intermediul personalului propriu, după caz;
 • copii ale actelor constitutive ale membrilor persoane juridice;
 • declaraţie pe propria răspundere a membrilor privind apartenenţa lor la un alt grup sau organizaţie de producători;

Pentru mai multe informații contactați:

Florentin Bercu
Director UNCSV
Telefon: 0722.156.961
E-mail: 
florentinbercu@uncsv.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top